JG õppeöö toetub holistilisele käsitlusele ehk vaatleb inimest ja maailma kui omavahel seotud tervikut. JG toetab tervikliku minapildi ja väärtuste kujunemist: kool pakub toetavat arengukeskkonda ega põhine pelgalt faktide tuupimisel, hinnetekultusel või kontrollihirmul.

 

JG SEITSE printsiipi õpikäsituses:

Macintosh HD:Applications:Microsoft Office 2011:Office:Media:Clipart: Business.localized:200235995-001.png

 

→ HARITUS kujuneb tänu kombinatsioonile põhi- ja valikainetest, projektipõhisest õppest ning koolisisesest ja -välisest huvi- ja heategevusest. Toetame õpilase tasakaalustatud vaimset, füüsilist, kõlbelist, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut ning tema individuaalsetest eripäradest tulenevaid arenguvajadusi koolikeskkonna ja -kultuuri toel.

müts.jpg.tiff

 

 

→ AKADEEMILISUS - õpe toetub International Baccalaureate (IB) õppekava põhimõtetele, õpilase enesejuhtmisele ja vastutusele ning tähtsustab uurimuslikku ja probleemipõhist õpet. Õpe on korraldatud sarnaselt kõrgkoolidele lendude kaupa, kus õpilased on organiseerunud huvipõhistesse rühmadesse, mille tegevust toetab iga lennu juhendaja. 

 

menteetmanu

→ MÕTE JA TEGU - õpe on läbivalt seotud disaini temaatikaga – alates klassikalisest disainivaldkonda lahtimõtestavast kursusest kuni selleni, et õpilased kavandavad ise oma õppimist, seavad sihte ning valivad viisid eesmärgile jõudmiseks. Lisaks arendatakse õpilastes võimekust ja hoiakuid olla ettevõtlik ning teha koostööd õpitu ellurakendamisel.

world

 

 

→ KEEL, KULTUUR JA SUHTLEMINE -  koolis õpivad eesti ja vene keelt emakeelena kõnelevad noored, mistõttu on õppetöös eriline tähelepanu keele- ja kultuurifilosoofial, kirjandusel, kombestikul ning suhtluskultuuril. Kasutusel on lõimumist soodustavad õppeviisid ning korraldatakse ühistegevusi: keelelaagreid, üritusi, praktikaid ettevõtetes ja asutustes ning külalisloenguid võõrkeeltes.

 

 

→“MIKS?" on JG õppeprotsessi võtmeküsimus, mille aluseks on avatus, uudishimu, leidlikkus, loogika, seoste nägemine, põhjus-tagajärg mõtteviis ning kriitiline mõtlemine. JG-s on õpilased ja õpetajad elukestvad õppijaid, kes tunnevad arengust rõõmu ja näevad õppimist olulise osana kõiges, mida teevad.

 

Macintosh HD:Applications:Microsoft Office 2011:Office:Media:Clipart: Household.localized:AA002733.png

→ AKTIIVÕPE, INDIVIDUAALNE LÄHENEMINE JA KUJUNDAV HINDAMINE toetavad õpilaste sotsiaalset, akadeemilist ja professionaalset arengut. Õpilase arengut jälgitakse ja suunatakse personaalse õpimapi vahendusel. Olulisel kohal on eluga seostatus, praktikad, mentorlus (nii õppimine oma ala meistritelt kui ka õpilaste omavahelisest koostööst) ning tuutorlus. Õpilast aidatakse tema tugevuste, nõrkuste ja huvide väljaselgitamisel - sellest lähtub tema isiklik õppekava ja tulevikusihid. Karjäärinõustamine on läbivalt põimitud õppeainetesse ning toetatud eraldi õppenõustaja poolt.

 

koos

→ KAASAMINE JA KOOSTÖÖ - rõhk on õpilaste kaasamisel projekt- ja ettevõtlikkusõppesse läbi kooli õppekava kujundamise ja koolitöö korralduse. Õpilased valivad ise lennuvanema, sisustavad huvihariduse, kehalise kasvatuse ja toitlustamise korraldamise ja muud sarnased tegevused. Õppetöösse panustavad välispartnerid: koostööprojekte tehakse koolide, ettevõtete ja asutuste (avalik- ja erasektor) ning lapsevanematega.