INSPIREERIV EESKUJU

SUUNAV MENTOR

USALDUSVÄÄRNE PARTNER

 

Õpetajad on JG väärtuste, missiooni ja eesmärkide kandjad, õppeprotsessi kujundajad ning õppe sisu peamised loojad. JG-s on oluline õpetaja professionaalse arengu terviklik ja süsteemne toetamine kogu õpetaja karjääri jooksul. Professionaalse arengu võimalustena käsitletakse nii iseseisvat kui koosõppimist, (sise)koolitusi, seminare, supervisiooni, üksteise õppetöö vaatlust, töövarju jmt.

 

Tulenevalt JG eripärast on õpetaja kompetentside kujunemise toetamisel olulisel kohal meetmed, mis võimaldavad arendada loovust, uurivat mõtteviisi ja ettevõtlikkust. Sellele lisaks toetatakse koostööd ning meeskonnatunnet. JG-s on olulisel kohal õpitu jagamine ja üksteiselt õppimine, kvartaalselt toimuvad arenguseminarid, mida korraldavad ja viivad läbi JG õpetajad neile aktuaalsetel ja olulistel teemadel.

 

Igal nädalal, kindlaks määratud päeval, toimuvad kooli õpetajaskonna koosolekud, millel toimub ka õpetajate refleksioon õppetöö käigust: õpitakse üksteiselt, jagatakse ideid. Kohtumiste eesmärgiks infovahetus koolis toimuvast, jooksva  töö korraldamine ja koordineerimine.

 

Iga JG õpetaja loob ja täiendab läbivalt enda professionaalse arengu portfooliot, mis sisaldab püstitatud eesmärkide kirjeldusi, olulisi märkamisi, esilekerkinud küsimusi ja eneseanalüüsi. Iga õpetaja on oma professionaalse arengu valikutes vaba ning vastutab ise enda arengu eest.