• Õppekavad:
  100% eestikeelne õppekava - võimalik valida põhikoolis eestikeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilasel
  60/40% eesti/venekeelne -  võimalik valida põhikoolis venekeelsel või keelekümbluse õppekaval õppinud õpilasel
 • Perioodõpe: õppetöö toimub perioodõppena st aasta jaguneb viieks 7-nädalaseks perioodiks. Kooliaastas on 175 õppepäeva ehk 35 õppenädalat. Perioodi viimasel nädalal on kordamise tunnid ja arvestused, õpilased saavad tagasisidet ja kavandavad oma järgmise perioodi õpet.
 • Koolivaheajad: neid on aasta jooksul vähemalt neli kogukestvusega vähemalt 12 nädalat. Suvine koolivaheaeg kestab vähemalt 8 järjestikust nädalat. 
 • Tunni pikkus ja tundide arvtund on 75 minutit pikk ja 21 tunnist moodustub üks kursus. Ühel koolipäeval on 4-5 tundi. Koolitundidele lisaks toimuvad koolis väitlused, meistriklassid ja külalisloengud.
 • Kursuste jagunemine gümnaasiumi jooksul: kokku tuleb läbida 96 ainekursust ja teha õpilasuurimus või praktiline töö. Riiklikust õppekavast tulenevad kohustuslikud 63 ainekursust, kool seab kohustuslikud 18 tuumikaine kursust ja õpilane saab ise valida 15 ja rohkem kursust. Keskmiselt on ühes perioodis 7 kursust ehk keskendutakse korraga vähematele õppeainetele. Aastate lõikes on õppeainete jagunemine selline, et kohustuslikud ja omavahelist suhtlemist soodustavad ained on 1. ja 2. gümnaasiumi aastal (G10 ja G11). Viimasel aastal (G12 astmel) on rõhk teadmiste kinnistamisel, edasisteks õpinguteks ettevalmistusel, praktikumidel ja laiemalt elluastumise toetamisel.
 • Õppesuunad (G10 tase)gümnasistile on antud vabadus oma tulevikku kujundada, kohustuslik on läbida riiklikust õppekavast tulenevad kohustuslikud ained ja meie kooli tuumikained, millega süvenetakse kolme arenguvaldkonda: loovuse, ettevõtlikkuse ja tervikliku maailma mõistmise (s.h kultuuri, keelte, psühholoogia) toetamisele. Õpilane saab ise valida 15 ja rohkem ainet.
 • Lennud ja rühmad: meie koolis on klasside asemel lennud (G10, G11, G12), mida juhivad lennu juhendajad. Lendudes rühmituvad õpilased huvide järgi ja valivad enda seast rühma juhi.
 • Keeleõpe: B2 keeleoskustasemel (põhikoolis õpitud esimene võõrkeel) on võimalik õppida eesti, vene ja inglise keelt, B1 keeleoskustasemel (põhikoolis teine võõrkeel) on võimalik õppida vene ja saksa keelt. Õpilaste piisava huvi korral pakume võimalust õppida hispaania, prantsuse, soome, jaapani ja hiina keelt.
 • Hindamine

  Kursuse- ja kooliastmehinde andmisel õpitulemustele kasutatakse 5-palli süsteemi. Valikainete puhul võib kasutada õpitulemuste kajastamiseks ka arvestatud või mittearvestatud hinnangut. Õppeprotsessis kasutatakse õppimist toetava hindamise metoodikat. Väärtushoiakuid ja loovust väljendavaid õpitulemusi numbriliselt ei hinnata, vaid antakse nende saavutatuse kohta õpilasele kirjeldavat tagasisidet.
  Hindamise täpsem korraldus, õpilaste ja lastevanemate õpitulemustest teavitamise, hinnete ja hinnangute vaidlustamise ning järelvastamise ja  järeltööde võimaldamise kord on sätestatud kooli kodukorras ja õppeaine hindamisjuhendis.

 • Valikkursuste nädal: kooliaasta lõpus toimub koostöös riigigümnaasiumide ning erinevate teadus- ja arendusasutustega valikkursuste nädal, mille jooksul on õpilasel võimalus õppida ja praktiseerida teda huvitavas valdkonnas. Valikkursuste loomisel arvestame õpilaste huvide ja soovidega, mis kaardistatakse õppeaasta alguses.

 


ÕPPETUNDIDE AJAD

1. tund

08:45-10:00

2. tund

10:10-11:25

3. tund

11:35-12:50

                  lõuna

4. tund

13:50-15:05

5. tund

15:15-16:30