Uute õpilaste vastuvõtuperioodi ajakava:
1) avalduste esitamine SAISis 26.04.-25.06.2017 (100% eestikeelne õppekava; 60/40% eesti/venekeelne õppekava)
    - avaldusele tuleb lisada motivatsioonikiri 
    - avaldusel tuleb registreeruda vestlusele* (vestlused toimuvad 10.05.-26.06.2017)
     * vestlusele kaasa võtta lapsevanema nõusolek ja 9. kl semestrite/trimestrite hinnete väljatrükk (väljavõte e-päevikust või nn "valge tunnistus")
NB! Põhikooli lõputunnistuse hinded imporditakse SAISi automaatselt EHISest (Eesti Hariduse Infosüsteemist) vahemikus 19.-28.06.2017

2) vastuvõtukomisjoni koosolek 29.06.2017 

3) õpilaskandidaatide teavitamine vastuvõtukomisjoni otsusest 30.06.-05.07. e-posti teel

4) vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab oma õppimatuleku SAISis

 

vt JUHEND SAISis avalduse esitamiseks

NB!
Õpilane, kellel ei ole võimalik kodus avaldust sisestada (ei ole näiteks ID-kaardi lugejat), on võimalus tulla kooli ja avaldus sisestada kooliarvutis (kaasa võtta ID-kaart ja teada oma PIN-koode).
NB!
Erandjuhtudel sisestab avalduse õpilaskandidaadi eest SAISi Jõhvi Gümnaasiumi juhiabi (sellisel juhul tuleb õpilaskandidaadil kooli tulla, kaasa võtta ID-kaart, motivatsioonikiri, täita kohapeal ankeet (õpilase ja tema vanema(te) andmeid – nimi, isikukood, telefon, e-post)).

 

Õpilastel, kellel SAISi kaudu ei õnnestu avaldust esitada, saavad tulla koolis avaldust esitama E 26.06. kell 09:00-14:00 kab. 113 

 

JUHEND: ID-kaart

 

----

2016/17. õa vastuvõtukord:

 

2016/2017. õppeaasta vastuvõtu tingimused ja kord (link)

Õppeaasta kestel kooli kandideerida soovijatel esitada vastuvõtu korras nimetatud dokumendid. 

 
Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks on vajalik esitada:

 

1) avaldus (Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS))

2) failina lisada avaldusele kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri "Miks ma soovin õppida gümnaasiumis";

3) SAISi imporditakse EHISest kandidaadi põhihariduse omandamist tõendavad andmed (sh lõputunnistuse hinded);

vestlusele kaasa võtta:

4) 9. klassi klassitunnistuse koopia (nn "valge tunnistus") või e-päeviku väljavõte semestri/trimestri hinnetest;

5) lapsevanema/hooldaja nõusolek

6) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami;

vastuvõetud õpilasel 8. septembriks lennujuhendajale tuua:
7) ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul

 

Gümnaasiumi 11. või 12. klassi õpilaskandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 

1) taotlus (koolis kohapeal)

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri "Miks ma soovin õppida gümnaasiumis";

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) väljavõte gümnaasiumiastme õpilasraamatust;

5) kandidaadi isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

6) ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul

 

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)