Vastuvõtt on lõppenud!

 

Lisavastuvõtu ajakava :
1) avalduste esitamine SAISis 06.07.-09.08.2017
    - avaldusele tuleb lisada motivatsioonikiri 
    - avaldusel tuleb registreeruda vestlusele* (vestlused toimuvad 07.-10.08.2017)
     * vestlusele kaasa võtta lapsevanema nõusolek ja 9. kl semestrite/trimestrite hinnete väljatrükk (väljavõte e-päevikust või nn "valge tunnistus")
NB! Põhikooli lõputunnistuse hinded imporditakse SAISi automaatselt EHISest (Eesti Hariduse Infosüsteemist) 

2) vastuvõtukomisjoni koosolek 14.08.2017 

3) õpilaskandidaatide teavitamine vastuvõtukomisjoni otsusest 15.08. e-posti teel

4) vastuvõetud õpilaskandidaat kinnitab oma õppimatuleku SAISis

 

vt JUHEND SAISis avalduse esitamiseks

NB!
Õpilane, kellel ei ole võimalik kodus avaldust sisestada (ei ole näiteks ID-kaardi lugejat), on võimalus tulla kooli ja avaldus sisestada kooliarvutis (kaasa võtta ID-kaart ja teada oma PIN-koode).
NB!

Õpilaskandidaat, kellel ei ole võimalik läbi SAISi avaldust esitada, saab avalduse esitada koolis kohapeal E 07.08. ajavahemikus kell 09:00-14:00 (kab 113).

(NB! kaasa võtta ID-kaart/pass, motivatsioonikiri, täita kohapeal ankeet.

 

JUHEND: ID-kaart

 

----

2016/17. õa vastuvõtukord:

 

2016/2017. õppeaasta vastuvõtu tingimused ja kord (link)

Õppeaasta kestel kooli kandideerida soovijatel esitada vastuvõtu korras nimetatud dokumendid. 

 
Gümnaasiumi 10. klassi astumiseks on vajalik esitada:

 

1) avaldus (Sisseastumise Infosüsteemis (SAIS))

2) failina lisada avaldusele kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri "Miks ma soovin õppida gümnaasiumis";

3) SAISi imporditakse EHISest kandidaadi põhihariduse omandamist tõendavad andmed (sh lõputunnistuse hinded);

vestlusele kaasa võtta:

4) 9. klassi klassitunnistuse koopia (nn "valge tunnistus") või e-päeviku väljavõte semestri/trimestri hinnetest;

5) lapsevanema/hooldaja nõusolek

6) kandidaadi B1-taseme keeleoskuse tunnistuse koopia, kui õpilane on põhikooli lõpueksamina sooritanud eesti keele kui teise keele eksami;

vastuvõetud õpilasel 8. septembriks lennujuhendajale tuua:
7) ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul

 

Gümnaasiumi 11. või 12. klassi õpilaskandidaadil esitada järgmised dokumendid:

 

1) taotlus (koolis kohapeal)

2) kandidaadi poolt koostatud motivatsioonikiri "Miks ma soovin õppida gümnaasiumis";

3) kandidaadi põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia või ametlikult kinnitatud ärakiri (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht);

4) väljavõte gümnaasiumiastme õpilasraamatust;

5) kandidaadi isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistus) koopia või ametlikult kinnitatud ärakirja;

6) ametlikult kinnitatud väljavõtte kandidaadi tervisekaardist selle olemasolul

 

PDF formaadis failide vaatamiseks on vajalik Acrobat Reader, mille saab alla laadida aadressilt: http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html)